ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst (op) tussen RAW SUPERFOODS en consumenten en tussen RAW SUPERFOODS en zakelijke kopers, welke in onze webwinkel en via een andere weg producten kopen. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden wordt door RAW SUPERFOODS niet erkend.

1.2. Onder afnemer wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met RAW SUPERFOODS. Onder consument wordt verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.  Onder zakelijke koper wordt verstaan: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.3. Afnemers worden geacht met de inhoud van deze voorwaarden bekend te zijn en daarmee in te stemmen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.4. Al onze aanbiedingen, hetzij in de vorm van website, prijslijsten, catalogi,  drukwerken, brochures, hetzij anders (daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen) zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2.  Totstandkoming

2.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij RAW SUPERFOODS zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4. Na het invullen van de gevraagde gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt de afnemer het aanbod door op de bestel knop te klikken.  Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat de afnemer een wederzijdse verplichting aan. RAW SUPERFOODS is verplicht het bestelde te leveren en de afnemer is verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door de door afnemer gekozen betaalmethode.
2.5. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus de bestelling heeft geplaatst, bevestigt RAW SUPERFOODS per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de afnemer geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst.

2.6. Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal RAW SUPERFOODS binnen de afgesproken leveringstermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen de afnemer hierover informeren. Daarbij heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

 

Artikel 3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s. Alle prijzen, behoudens consumentenprijzen, zijn exclusief BTW, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend.

3.2. Opgave van informatie en afbeeldingen zijn steeds zo nauwkeurig mogelijk, wijzigingen (waaronder prijswijzigingen) en fouten (waaronder typefouten), in teksten, drukwerk, foldermateriaal en op de website zijn voorbehouden. Fouten in afbeeldingen en met/in fotomateriaal zijn eveneens voorbehouden.

Artikel 4. Levering
4.1. Er is geen sprake van franco levering. Kosten voor verzending, daaronder inbegrepen met verhoogde aansprakelijkheid (verzekerd), expres- of rembourszendingen, worden steeds in rekening gebracht.
4.2. Verzending vindt steeds plaats op verzoek van en voor risico van de koper c.q. afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3. De leveringstijd zal steeds zo kort mogelijk zijn. RAW SUPERFOODS aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor  late levering.

 

4.4. Overmacht of onvoorziene bedrijfsstoornissen bij RAW SUPERFOODS of onze leveranciers ontbinden en vrijwaren RAW SUPERFOODS van de leveringsplicht en eventuele gevolgen hieruit voortvloeiende. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van RAW SUPERFOODS, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden hierbij uitdrukkelijk als overmacht.
Artikel 5.  Herroepingsrecht

 

5.1. De consument heeft nadat hij het product heeft ontvangen een bedenktijd van veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product  door of namens de consument in ontvangst is genomen.  De consument kan gebruik maken van dit recht door het product binnen deze termijn aan RAW SUPERFOODS te retourneren, danwel binnen deze termijn RAW SUPERFOODS op de hoogte te stellen van het feit dat de consument afziet van de koop. De consument dient het product vervolgens zo snel mogelijk te retourneren.

5.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan RAW SUPERFOODS retourneren, conform de door de RAW SUPERFOODS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3. Indien RAW SUPERFOODS gebruik maakt van een speciale ophaaldienst, of anders soortige service, stelt RAW SUPERFOODS de consument daarvan apart op de hoogte.

5.4. De consument kan RAW SUPERFOODS op de hoogte stellen via of producten kunnen worden teruggestuurd naar: RAW SUPERFOODS,  Postbus 78, 4100 AB Culemborg.  Email: infoATrawsuperfoods.com

5.5. Er is geen bedenktijd voor producten die snel kunnen bederven of verouderen en afgeprijsde artikelen mogen niet geretourneerd worden.

5.6. Voor zakelijke kopers geldt geen herroepingsrecht.

 

Artikel 6.  Kosten in geval van herroeping

6.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RAW SUPERFOODS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de consument of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 7.  Betalingen
7.1. Betaling geschiedt via het elektronische betalingssysteem van de webshop. Bestellingen door zakelijke kopers kunnen ook gedaan worden op factuurbasis. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de zakelijke koper van RAW SUPERFOODS een factuur.  De zakelijke koper betaalt die factuur vooraf via het betalingssysteem of via een overschrijving.  Het factuurbedrag kan overgemaakt worden op: IBAN NL50TRIO02121726 70 t.n.v. RAW SUPERFOODS te Culemborg. Vermeld in de omschrijving s.v.p. duidelijk het klant- en het factuurnummer.  Zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling verstuurd.

7.2. Betalingen door wederpartij aan RAW SUPERFOODS dienen steeds binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
7.3. Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij bij overschrijding van voornoemde termijn een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
7.4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtsbijstand van RAW SUPERFOODS inbegrepen – die RAW SUPERFOODS moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij.
7.5. De buitengerechtelijke incassokosten van RAW SUPERFOODS worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van EUR 100.

8. Eigendomsvoorbehoud en overgang
8.1. RAW SUPERFOODS blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen, totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, inclusief kosten en rente, volledig zijn voldaan.
8.2. De afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat afnemer aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens RAW SUPERFOODS heeft voldaan. Deze zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
8.3. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere omstandigheid als in artikel 8 lid 1 voordoet, zal RAW SUPERFOODS gerechtigd zijn de geleverde zaken, waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak voor afnemer houden terug te (doen) nemen.
8.4. De afnemer is verplicht RAW SUPERFOODS direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op de door RAW SUPERFOODS geleverde zaken, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom zijn, alsmede wanneer zich enige omstandigheid als bedoeld in artikel 8 voordoet.

Artikel 9. Compensatie
9.1. De door RAW  SUPERFOODS afgegeven facturen mogen door de afnemer niet worden gecompenseerd c.q. verrekend met de door afnemer aan RAW SUPERFOODS afgegeven facturen.

Artikel 10. Bankgarantie

10.1. Indien door RAW SUPERFOODS gewenst en bij grotere orders,  is RAW SUPERFOODS gerechtigd een bankgarantie aan de afnemer te vragen.

Artikel 11. Overdracht

11.1. Bij wanbetaling kan RAW SUPERFOODS  de afnemer verplichten vorderingen die hij op zijn afnemers heeft aan RAW SUPERFOODS over te dragen.

Artikel 12.  Advertentievergoedingen
12.1. Eventueel door afnemers geplaatste advertenties komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien RAW SUPERFOODS vooraf en per keer akkoord is gegaan met het plaatsen van de advertentie, met de tekst, afmeting en totaalprijs. Een bewijsnummer en (copy) factuur dienen steeds te worden overlegd.
Artikel 13.  Annulering

13.1. RAW SUPERFOODS behoudt het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer:
a) surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b) enige (betalings-) verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d) het beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
13.2. Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of wettelijke rente.

13.3. Wanneer de overeenkomst door de afnemer wordt geannuleerd, zijn de daaruit voortvloeiende door RAW SUPERFOODS gemaakte kosten voor rekening van de afnemer.  Indien RAW SUPERFOODS echter de overeenkomst annuleert is RAW SUPERFOODS niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Bij schade, geleden door (het gebruik van) een of meerdere van onze producten, beperkt RAW SUPERFOODS zich uitdrukkelijk in onze maximale aansprakelijkheid tot het vergoeden van ten hoogste het aankoopbedrag van betreffende producten.
14.2. Wederpartij vrijwaart RAW SUPERFOODS voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de wederpartij.

15. Verplichtingen zakelijke koper
15.1. De zakelijke koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoop-bevorderende maatregelen, die RAW SUPERFOODS treft en waarvoor RAW SUPERFOODS telkens tijdig van tevoren de zakelijke koper zal inlichten. Deze verkoop-bevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen e.d. Wat betreft het laatste zij opgemerkt dat het hier gaat om de prijzen zoals door RAW SUPERFOODS vastgesteld in de prijscourant voor verkopen aan de detailhandel en consument.
15.2. De zakelijke koper is verplicht de door RAW SUPERFOODS in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daarvan.
15.3. Van de zakelijke verkoper wordt verwacht dat hij de producten onmiddellijk na in- ontvangst-name opslaat in een geschikt (droog) magazijn c.q. opslag of iets dergelijks.

Artikel 16.  Garantie
16.1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2. Wij garanderen dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.
16.3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.
16.4. Indien een product toch ondeugdelijk blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij RAW SUPERFOODS er voor kiest om het factuurbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.

16.5. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer de afnemer het verrichte of geleverde:

a) wijzigt of laat wijzigen;
b) voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;

c) op onoordeelkundige wijze zoals het voldoen aan de verplichting genoemd onder artikel 16 lid 3 heeft behandeld en/of onderhouden, waaronder tevens wordt verstaan al wat volgens branchegebruik als zodanig wordt aangemerkt.

17. Aansprakelijkheidsuitsluiting

17.1. Bij het samenstellen en maken van de website van RAW SUPERFOODS is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Er bestaat echter altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. RAW SUPERFOODS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.
Artikel 18.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1. De overeenkomsten tussen RAW SUPERFOODS en wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

18.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen RAW SUPERFOODS en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij RAW SUPERFOODS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Privacy-verklaring:

RAW SUPERFOODS gebruikt de door afnemer opgegeven klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken van uw order(s) en de afnemer zo goed mogelijk te informeren over aanbiedingen, product- en marktontwikkelingen.

RAW SUPERFOODS verstrekt uw persoonlijke gegevens, zoals o.a. uw e-mailadres, nimmer aan derden.

Copyright:

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de website van RAW SUPERFOODS mag, zonder schriftelijke toestemming van RAW SUPERFOODS, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Aanvragen van toestemming kunt u richten aan info@rawsuperfoods.com

Sommige verwijzingen, op de website van RAW SUPERFOODS, voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheert en onderhouden. RAW SUPERFOODS heeft daar geen controle over. RAW SUPERFOODS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de web sites en servers van derden.

 

Contact gegevens:

RAW SUPERFOODS

Postbus 78
4100AB Culemborg
Nederland

Kvk nummer: 37107982
BTW nummer: NL2313.32.075.B01

Rekeningnummer :21 21 72 670 t.a.v. Raw Superfoods, Culemborg

Triodos Bank NV

IBAN NL50 TRIO 0212 1726 70
Swift/Bic: TRIONL2U

Contactdetails

Industrieweg 1a 4104 AP Culemborg Postbus 78 4100 AB Culemborg Mail: info@rawsuperfoods.com KVK: 37107982 BTW: NL2313.32.075.B01